Samen reflectief innoveren.

Open Concept ontwikkelde de OPEN aanpak voor ontwerpend onderzoek.

Dit model doet recht aan eerdere ervaringen en bestaande kennis én aan nieuwe behoeften. We zetten OPEN stappen richting een nieuwe toekomst. Bij elke stap werken we samen met de opdrachtgever en alle belanghebbenden, omdat hun draagvlak essentieel is om verder te komen.

Aanpak

Onderzoek

In de Onderzoeksfase brengen we het vraagstuk in kaart. We borgen dat betrokken partijen daadwerkelijk worden gehoord en we hebben aandacht voor kennis en ervaring uit eerdere initiatieven. We vertalen dit naar pakkende visualisaties en/of theatrale representaties.

Pas op de Plaats

Tijdens een Pas op de Plaats bijeenkomst creëren we ruimte om de onderzoeksresultaten goed tot ons te laten doordringen zonder meteen in oplossingen te schieten. We sluiten de onderzoeksfase af met draagvlak voor de volgende fase, waarin we toewerken naar tastbare resultaten.

Exploratie

Samen met relevante stakeholders werken we in de Exploratiefase systematisch richting concrete nieuwe ideeën, scenario’s en/of prototypes. We zetten creatieve methoden in en laten ons - onder andere - inspireren door Design Thinking.

Nieuwe Horizon

We duiden de verschillende mogelijkheden en maken keuzes tijdens een Nieuwe Horizon sessie. Samen met alle betrokkenen vieren we de nieuwe inzichten en oplossingsrichting. Vervolgens bespreken we hoe een vervolg vorm kan krijgen en wie daar op wat voor manier aan kan bijdragen.

De OPEN aanpak kan desgewenst worden herhaald. Bijvoorbeeld om van idee naar concept te komen of van concept naar prototype of van prototype naar implementatie.

Inspiratie

Waarderend onderzoek

Het gaat niet meer zoals het gaat… dus alles moet anders! Een fenomeen waar we in eerdere opdrachten vaak mee werden geconfronteerd. Tegelijkertijd roept de noodzaak om alles anders te doen ook vaak weerstand op. Zonde, want het is helemaal niet nodig om alles anders te doen. Vaak gaat er al veel goed. Pas als je met elkaar kunt erkennen en waarderen wat er allemaal goed gaat, is er een stevige en gedeelde basis om vooruit te kijken naar wat er beter kan en wat anders moet.

Dit inzicht hebben we verwerkt in onze OPEN aanpak. Eerst Onderzoeken we wat er allemaal al is. Bijvoorbeeld door mee te lopen en te observeren (participatief onderzoek), door sprekende visualisaties te maken van beschikbare data of door mensen mee te nemen in wat er allemaal speelt door middel van terugspeeltheater. Vervolgens doen we een Pas op de Plaats. Tijdens deze bijeenkomst zoeken we met alle betrokken partijen naar een gedeeld begrip over wat goed gaat én waar verandering gewenst is. Daarna is de tijd rijp om in de Exploratiefase te verkennen welke oplossingen allemaal mogelijk zijn. In een Nieuwe Horizon-sessie kiezen we vervolgens een oplossing en beslissen we hoe we een eventuele nieuwe fase willen insteken.

Design Thinking

Design Thinking is een innovatiemethode die de mens centraal stelt. Het start met de analyse van de problemen zoals de gebruiker deze ervaart: wat zijn haar wensen, dromen, frustraties? Waar zit de pijn? Waar wordt ze enthousiast van? Op basis van deze inzichten wordt gezocht naar een gemeenschappelijke definitie van waar kansen en mogelijkheden liggen voor nieuwe ideeën. Vervolgens wordt een veelheid van ideeën ontwikkeld. Pas als er heel veel ideeën zijn worden enkele ideeën uitgeprobeerd door prototypes te maken en deze te testen bij de gebruiker. Hiermee doe je nieuwe inzichten op die helpen om het ontwerp verder te verbeteren.

Design Thinking leent zich bij uitstek voor, vaak taaie, maatschappelijke vraagstukken waar geen eenduidige oplossing voor is. Het is een proces om samen met betrokken partijen redelijk snel kennis te vergaren en ideeën te ontwikkelen voor mogelijke oplossingsrichtingen. Wat ons aanspreekt in Design Thinking is de oplossings- en actiegerichte mindset en het gemak waarmee verschillende perspectieven van betrokken partijen een plek kunnen krijgen in het proces. Daarnaast biedt Design Thinking bij elke OPEN stap een rijk scala aan behulpzame technieken en werkvormen.

Theory U

We zijn gewend om zo snel mogelijk richting oplossingen te denken. Ons brein is daarvoor optimaal ingericht en werkt ongeveer zo: ‘Herken je de situatie? Wat heb je in de eerdere situatie gedaan? Loste dat het probleem op? Doe dat dan nu ook weer!’ Dat is efficiënt als het bijvoorbeeld gaat om het zoeken van de dichtstbijzijnde bakker in een onbekende stad: je vraagt een voorbijganger waar die zit en je ‘probleem’ is opgelost. Je brein is gericht op actie en wil liever niet te lang stilstaan bij vragen als: Is de situatie wel echt vergelijkbaar? Is wat je toen deed wel het meest optimale? Welk gevoel heb je er eigenlijk bij? Ben je op dit moment wel in staat om tot een goede oplossing te komen?

Voor complexere vraagstukken is het nodig om meer tijd te nemen. Zo voorkom je  dat je doet wat je altijd deed en dus krijgt wat je altijd kreeg. Theory U onderbouwt wetenschappelijk de noodzaak én het proces van diepgaande reflectie, om te komen tot  daadwerkelijk nieuwe oplossingen voor complexe vraagstukken. Innoveren vraagt het oude los te laten zodat het nieuwe kan ontstaan. Het vraagt om onzekerheid te omarmen. Open Concept gebruikt de inzichten en methoden van Theory U om ruimte te maken voor en vorm te geven aan diepgaande reflectie.

Open Concept

Open Concept